دوره بیزینس کوچینگ

ابوالفضل حصارکی اولین مدرس کسب و کار است که دوره های آموزشی ایشان نزدیک به ٨٠ درصد خروجی عملی و موفقیت آمیز داشته است. برای اولین بار در ایران”مباحث ایده پردازی” و “اجرای ایده تا عمل” توسط ابوالفضل حصارکی در دوره بیزینس کوچینگ  ارائه شده است. بیش از ۵۹۹۲ پیام از موفقیت اعضاء و دانش پذیران شامل صوت و ویدیویی و نوشته در کانال میلیاردرهای خودساخته و کانال نتایج دوره های باشگاه میلیاردرهای خودساخته موجود است.

5,665
2,300,000 تومان